$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
1 2 3
Áo đấu sân khách 2018-2019 Áo đấu sân nhà 2018-2019 Áo đấu thứ ba 2018-2019
Áo đấu thủ môn sân khách 2018-2019 Áo đấu thủ môn sân nhà 2018-2019 Áo đấu thủ môn thứ ba 2018-2019
Patch Badge - Xem
Nhà sản xuất - Xem
Nhà tài trợ - Xem
Lịch sử logo - Xem
Font chữ số - Xem
Patch Badge - Xem
Nhà sản xuất - Xem
			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();
			
		
TRẬN TIẾP THEO
Áo Manchester United
PREMIER LEAGUE
Thời gian: 23:30
Ngày: 30-12-2018