$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Áo đấu Manchester United mùa giải 2017-2018
trang phuc ao dau Manchester United trang phuc ao dau Manchester United trang phuc ao dau Manchester United
Áo sân khách Áo sân nhà Áo thứ ba
Giai đoạn 1878-1880Giai đoạn 1880-1890Giai đoạn 1890-1900Giai đoạn 1900-1910Giai đoạn 1910-1920
Giai đoạn 1920-1930Giai đoạn 1930-1940Giai đoạn 1940-1950Giai đoạn 1950-1960Giai đoạn 1960-1970
Giai đoạn 1970-1980Giai đoạn 1980-1990Giai đoạn 1990-2000Giai đoạn 2000-2010Giai đoạn 2010-2020

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();
			
		
TRẬN TIẾP THEO
Áo Manchester United
TOUR 2018
Thời gian: 07:00
Ngày: 20-07-2018