$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Áo đấu Manchester United mùa giải 2018-2019
trang phuc ao dau Manchester United trang phuc ao dau Manchester United trang phuc ao dau Manchester United
Áo sân khách Áo sân nhà Áo thứ ba
Giai đoạn 1878-1880 Giai đoạn 1880-1890 Giai đoạn 1890-1900 Giai đoạn 1900-1910 Giai đoạn 1910-1920
Giai đoạn 1920-1930 Giai đoạn 1930-1940 Giai đoạn 1940-1950 Giai đoạn 1950-1960 Giai đoạn 1960-1970
Giai đoạn 1970-1980 Giai đoạn 1980-1990 Giai đoạn 1990-2000 Giai đoạn 2000-2010 Giai đoạn 2010-2020
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();