$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Trang phục sân nhà của Manchester United mùa giải 1983-1984
Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1983 1984 sân nhà
Kiểu 01
Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1983 1984 sân nhà
Kiểu 02
Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1983 1984 sân nhà
Kiểu 03
Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1983 1984 sân nhà
Kiểu 04
Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1983 1984 sân nhà
Kiểu 05
Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1983 1984 sân nhà
Kiểu 06
Trang phục thi đấu Manchester United mùa giải 1983 1984 sân nhà
Kiểu 07
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();