$("#menu .mobile_only select").change(function(){var url=$(this).val();window.location.href=url});
		
	
Áo đấu Manchester United qua các giai đoạn được thiết kế theo nhà tài trợ
Chevrolet - Manchester United
Giai đoạn: 2014-2021
Tài trợ: 600 triệu USD
Ngày ký: 30/07/2011
Số áo đấu: 03 kiểu
Xem chi tiết
AON - Manchester United
Giai đoạn: 2010-2014
Tài trợ: 140 triệu USD
Ngày ký: 03/06/2009
Số áo đấu: 09 kiểu
Xem chi tiết
AON - Manchester United
Giai đoạn: 2006-2010
Tài trợ: 100 triệu USD
Ngày ký: 26/04/2006
Số áo đấu: 09 kiểu
Xem chi tiết
AON - Manchester United
Giai đoạn: 2000-2006
Tài trợ: 58 triệu USD
Ngày ký: 11/02/2000
Số áo đấu: 12 kiểu
Xem chi tiết
AON - Manchester United
Giai đoạn: 1982-2000
Tài trợ: 30 triệu USD
Ngày ký: 27/04/1982
Số áo đấu: 33 kiểu
Xem chi tiết
Tags:

			
				$("#newscategory > ul > li > span.sign").click(function(){
					var sign = $(this);
					$("#newscategory > ul > li > span.sign").html('+');
					if($(this).next('ul').is(':hidden')){
						$("#newscategory ul.child").slideUp();
						$(this).next().slideDown();
						sign.html('-');
					}else{
						$(this).next().slideUp();
						sign.html('+');
					}
				});
				
				/* Activate khi đang chọn chae */
				var activate = $("#newscategory > ul > li > a.activate");
				activate.siblings('span.sign').html('-');
				activate.siblings('ul').slideDown();
				
				/* Activate khi đang chọn con */
				var activate = $("#newscategory ul.child > li > a.activate");
				activate.parents('ul.child').slideDown();